Regulamin Plebiscytu Warszawiaki 2017

1. Regulamin określa warunki plebiscytu „Warszawiaki 2017”, zwanego dalej „Plebiscytem”, rozgrywanego na stronie internetowej www.warszawiaki.com.pl, zwanej dalej „Stroną Plebiscytową”.

2. Organizatorem Plebiscytu jest serwis CGK Warszawiaki, Uczestnikami Plebiscytu są osoby przesyłające propozycje do Plebiscytu oraz osoby głosujące w etapie finałowym, zwani dalej Uczestnikami.

3. Plebiscyt odbywa się w terminie od 20 listopada 2017 r. do 7 lutego 2018 r.

4. Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

5. Celem Plebiscytu jest wyróżnienie najlepszych lokali gastronomicznych i rozrywkowych, instytucji kulturalnych i sportowych, wydarzenia w Warszawie, autora najlepszego zdjęcia Warszawy oraz działalności w Internecie poświęconej Warszawie w 2017 roku przez przyznanie tytułu „Warszawiaki 2017”.

6. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja konkursowa w składzie:

Przewodniczący: Bartosz Kańtoch

Wiceprzewodniczący: Paulina Pilecka

Członkowie komisji: Agata Torosiewicz i Bartosz Malicki

6.1 Komisja konkursowa potwierdza zgodność przeprowadzenia Konkursu z niniejszym regulaminem.

7. Plebiscyt podzielony jest na dwa etapy:
a) 1. etap: Przesyłanie propozycji do ustanowionych przez Organizatora Kategorii
b) 2. etap: Głosowanie finałowe

8. Tematycznie Plebiscyt podzielony jest na 14 kategorii, zwanych dalej „Kategoriami”. Ustanowione przez Organizatora Kategorie to:
7.1. Kino roku
7.2. Teatr roku
7.3. Muzeum roku
7.4. Klub roku
7.5. Restauracja roku
7.6. Bar roku
7.7. Kawiarnia roku
7.8. Pub roku
7.9. Centrum rozrywki roku
7.10. Ośrodek sportu i rekreacji roku
7.11. Dom kultury roku
7.12. Zdjęcie roku
7.13. Wydarzenie roku
7.14. Warszawa w sieci

8. Propozycje do poszczególnych Kategorii można przesyłać za pomocą formularza na Stronie Plebiscytowej od 20 listopada do dnia 31 grudnia 2017 r. Na podstawie zgłoszeń Organizator ogłosi nominacje do głosowania finałowego.
8.1 Ważne zgłoszenie musi zawierać wypełnione następujące pola:
a) Imię i nazwisko zgłaszającego
b) Adres mailowy zgłaszającego
c) Nazwę zgłaszanej propozycji lub zdjęcie (w formie załącznika)
d) Nazwę kategorii, przypisanej propozycji
8.2 W zgłoszeniu można także podać:
a) Uzasadnienie swojego zgłoszenia (do 1500 znaków)
b) Adres internetowy zgłaszanej propozycji

9.1. W Plebiscycie do nominacji można proponować:
a) miejsca, lokale i instytucje zlokalizowane na terenie Warszawy (Kategorie 1-11)
b) zdjęcia Warszawy (Kategoria 12.)
c) wydarzenia odbywające w Warszawie (Kategoria 13.)

d) działalność w Internecie poświęconą Warszawie – serwis internetowy, blog, wideoblog, kanał w serwisie YouTube, stronę na Facebooku, profil na Instagramie (Kategoria 14.)

9.2. W kategorii 11. zgłoszenia może dokonać jedynie autor zdjęcia.
a) Plik musi być zapisany w formacie JPG
b) Minimalna rozdzielczość: dłuższy bok co najmniej 1000 px,
c) Obróbka zdjęć może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, czyli rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru czy wypalaniu. Wszelkie inne zmiany (fotomontaż, manipulacja cyfrowa) są niedozwolone.

d) Zgłoszone zdjęcie nie może naruszać praw osób trzecich. Autor zobowiązuje się, że rozpowszechnienie zdjęcia nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób przedstawianych na fotografii.
e) Autor zdjęcia wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie publikowanie w Internecie w tym na Stronie Plebiscytowej i w serwisach społecznościowych przesłanego do Plebiscytu zdjęcia wraz z imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem Uczestnika z prawem udzielenia sublicencji. Organizator może wykorzystać nadesłane zdjęcia także w celach informacyjnych, redakcyjnych i promocyjnych obecnej oraz przyszłych edycji plebiscytu Warszawiaki. Wykorzystanie zdjęcia obejmuje wszelkie formy dystrybucji: druk, media (prasa, tv, Internet) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Organizator posiada prawo do udzielenia sublicencji.

10. Ogłoszenie nominacji w 14 kategoriach następuje do 4 stycznia 2018 roku. Nominacje ogłosi Organizator na stronie www.warszawiaki.com.pl. Liczba nominacji w danej kategorii nie może przekroczyć 10.

11. Głosowanie finałowe, o którym mowa w punkcie 6. Regulaminu, odbywa się od 4 stycznia do 4 lutego 2018 r. za pomocą aplikacji „Warszawiaki”. Oddawanie głosów odbywa się za pomocą przycisków „Zagłosuj” wygenerowanych z serwisu Facebook.com

11.1. W głosowaniu biorą udział użytkownicy posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com
11.2. Aby wziąć udział w głosowaniu, należy jednorazowo zaakceptować regulamin aplikacji „Warszawiaki”. Okno z akceptacją regulaminu pojawia się przy pierwszej próbie oddania głosu.
11.3. Aby oddać głos w plebiscycie, należy kliknąć myszką przycisk „Zagłosuj” przy wybranej nominacji. Następnie wybrać: “Głosuj za pomocą konta Facebook”. Za pierwszym razem zostaniemy przekierowani do strony logowania w serwisie Facebook.com. Uczestnik może oddać głos na nieograniczoną liczbę nominacji, w różnych kategoriach, z uwzględnieniem, że na jedną nominację można oddać tylko jeden głos w ciągu doby.
11.4. Wygrywają nominacje, które otrzymają najwięcej głosów w danej kategorii.
11.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rozwiązania techniczne oraz błędy związane z funkcjonowaniem serwisu Facebook.com, w tym problemów technicznych związanych z przyciskami „Zagłosuj”.
11.6. W trakcie trwania plebiscytu może być prezentowana liczba głosów lub miejsce, które zajmuje dana nominacja w wybranej kategorii. Ostatniego dnia głosowania dane te zostaną ukryte.
11.7. Wszelkie pytania dotyczące głosowania należy kierować do Facebooka oraz firmy PixelDev, która przygotowuje mechanizm oddawania głosów.

12. W każdym momencie trwania Plebiscytu, w przypadku wątpliwości ze strony Komisji Konkursowej, Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia Nominowanego na czas wyjaśnienia wątpliwości przez Komisję Konkursową. Organizator może także usunąć Nominowanego z Plebiscytu.

13. Zwycięzcy Plebiscytu w 14 kategoriach ogłoszeni zostaną 7 lutego 2018 roku na stronie Plebiscytowej. Wszyscy laureaci otrzymają okolicznościowe dyplomy.

14. Zwycięzca (zarządzający podmiotem, autor zdjęcia lub organizator wydarzenia), który w głosowaniu finałowym zgromadzi najwięcej głosów spośród wszystkich nominowanych w Plebiscycie, otrzyma możliwość zrealizowania o nim 2-minutowego materiału wideo. Fundatorem i realizatorem materiału jest firma PixelDev. Realizacja materiału obejmuje: przygotowanie scenariusza, nagranie oraz montaż.

15. Udział w Plebiscycie oznacza zgodę Uczestnika na warunki Plebiscytu określone niniejszym regulaminem.

16. Jeśli autorem zgłoszenia była osoba trzecia, Nominowany ma prawo do wycofania swojego udziału w Plebiscycie. Wszelkie pytania lub reklamacje należy wysyłać na adres redakcja@warszawiaki.com.pl

17. Wszelkie informacje o Plebiscycie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny. Moc prawną mają tylko postanowienia niniejszego regulaminu.

18. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osoby trzecie lub przez innych Uczestników nieprawdziwych i/lub niepełnych informacji oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych i/lub oświadczeń przez Uczestników.

20. W szczególności Uczestnik odpowiada za naruszenie dóbr osobistych i zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów obrony praw Organizatora związanych z takim naruszeniem oraz zaspokojenia roszczeń poszkodowanych.

21. Uczestnik przystępując do Plebiscytu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym publikację swoich danych osobowych, podanych w formularzu na stronie www.warszawiaki.com.pl. Operatorem danych osobowych jest Organizator. Uczestnikowi przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w dowolnym momencie trwania Plebiscytu, a także po jego zakończeniu.

22. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora i podmioty działające na jego zlecenie w związku z przeprowadzeniem Plebiscytu, w celu komunikacji z Uczestnikami oraz przekazania nagród, jak również w celach promocyjnych i reklamowych. Przetwarzanie danych obejmować będzie zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie. Przetwarzanie danych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr. 101 poz. 926 z późń. zm.). Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawienia.