Regulamin Plebiscytu Warszawiaki 2018

REGULAMIN DO POBRANIA w wersji. pdf

___________________________________________________________________________________________________________________

 1. Regulamin określa warunki plebiscytu „Warszawiaki 2018”, zwanego dalej „Plebiscytem”, rozgrywanego na stronie internetowej www.warszawiaki.com.pl, zwanej dalej „Stroną Plebiscytową”.
 2. Plebiscyt odbywa się w terminie od 7 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r. z finałem 7 marca 2019 roku.
 3. Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.
 4. Celem Plebiscytu jest wyróżnienie najlepszych lokali gastronomicznych i rozrywkowych, instytucji kulturalnych i sportowych, wydarzenia w Warszawie, autora najlepszego zdjęcia Warszawy oraz działalności w Internecie poświęconej Warszawie w 2018 roku przez przyznanie tytułu „Warszawiaki 2018”.
 5. Nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu czuwa komisja plebiscytowa w składzie:

Przewodniczący: Bartosz Kańtoch

Wiceprzewodniczący: Arkadiusz Pilarz

członek komisji: Tomasz Furtak

 1. Komisja plebiscytowa potwierdza zgodność przeprowadzenia plebiscytu z niniejszym regulaminem.
 2. Plebiscyt podzielony jest na dwa etapy:
  a) 1. etap: Przesyłanie propozycji do ustanowionych przez Organizatora Kategorii
  b) 2. etap: Głosowanie finałowe
 3. Tematycznie Plebiscyt podzielony jest na 15 kategorii, zwanych dalej „Kategoriami”. Ustanowione przez Organizatora Kategorie to:

8.1. Kino
8.2. Teatr
8.3. Muzeum
8.4. Klub
8.5. Restauracja
8.6. Bar
8.7. Kawiarnia
8.8. Pub
8.9. Centrum rozrywki
8.10. Sport
8.11. Dom kultury
8.12. Zdjęcie
8.13. Wydarzenie
8.14. Warszawa w sieci
8.15. Warszawiak

Wyjaśnienie używanych pojęć:

KINO – budynek lub miejsce, w którym jest prezentowany rodzaj sztuki widowiskowej uwiecznionej na nośniku, w której aktor lub grupa aktorów odgrywa role dla widowni.

 

TEATR – budynek lub miejsce, w którym jest prezentowany rodzaj sztuki widowiskowej, w której aktor lub grupa aktorów odgrywa na żywo role dla widowni.

 

MUZEUM  – instytucja kultury powołana w celu gromadzenia, badania oraz opieki nad obiektami posiadającymi wartość historyczną bądź artystyczną, a także instytucje promujące naukę i działalność społeczną.

 

KLUB – miejsce organizacji występów muzycznych i artystycznych, imprez tematycznych – miejsce ludzi, którzy bawią się przy akompaniamencie muzyki, najczęściej opracowywanej przez DJa lub grupę DJ-ów.

 

RESTAURACJA – lokal gastronomiczny z obsługą kelnerską, w którym konsumpcja odbywa się przy stolikach.

 

BAR – lokal gastronomiczny, w którym konsumuje się zamówione wcześniej napoje alkoholowe, czasem także jedzenie głównie na zasadzie samoobsługi.

 

PUB  – specyficzny rodzaj lokalu, będący skrzyżowaniem baru z klubem muzycznym, gdzie podaje się głównie piwo.

 

KAWIARNIA – lokal gastronomiczny będący przede wszystkim miejscem spotkań towarzyskich. Podawane są tam głównie napoje i dania deserowe, głównie kawa, zazwyczaj również: ciastka, lody, herbata, czy wino.

 

CENTRUM ROZRYWKI – centra służące szeroko pojętej rozrywce w tym instytucje promujące naukę, parki zabaw dla dzieci, parki rozrywki, lunaparki, itp.

 

SPORT – pod tym pojęciem organizator rozumie wszelkie podmioty zajmujące się krzewieniem kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród mieszkańców stolicy, ale również osobowości sportu, wydarzenia sportowe, sukcesy indywidualne i zespołowe, inne sportowe inicjatywy.

 

DOM KULTURY–  instytucja kultury prowadząca działalność społeczno-kulturalną.

 

ZDJĘCIE – ogólna nazwa czegoś, co zostało sfotografowane, czyli sam obraz zapisany dowolną techniką fotograficzną.

 

WYDARZENIE – to co się stało w określonym miejscu i czasie, ważne dokonanie związane z jakąś dziedziną.

 

WARSZAWA W SIECI – działalność w internecie poświęcona stolicy.

 

WARSZAWIAK  – osoba pochodząca ze stolicy szczególnie zasłużona w dowolnej dziedzinie lub spoza miasta zasłużona dla Warszawy.

 

 1. Propozycje do poszczególnych Kategorii można przesyłać za pomocą formularza na Stronie Plebiscytowej od 7.01. do dnia 27 stycznia 2019 r. Na podstawie zgłoszeń Organizator ogłosi nominacje do głosowania finałowego.
  9.1 Ważne zgłoszenie musi zawierać wypełnione następujące pola:
  a) Imię i nazwisko zgłaszającego
  b) Adres mailowy zgłaszającego
  c) Nazwę zgłaszanej propozycji lub zdjęcie (w formie załącznika)
  d) Nazwę kategorii, przypisanej propozycji
  9.2 W zgłoszeniu można także podać:
  a) Uzasadnienie swojego zgłoszenia (do 1500 znaków)
  b) Adres internetowy zgłaszanej propozycji
 2. W Plebiscycie do nominacji można proponować:
  a) miejsca, lokale i instytucje zlokalizowane na terenie Warszawy (Kategorie 1-11) – Kategoria 10 z rozszerzeniem ujętym w opisie Kategorii
  b) zdjęcia Warszawy (Kategoria 12.)
  c) wydarzenia odbywające w Warszawie (Kategoria 13.)
  d) działalność w Internecie poświęconą Warszawie – serwis internetowy, blog, wideoblog, kanał w serwisie YouTube, stronę na Facebooku, profil na Instagramie (Kategoria 14.)
  e) osobę pochodzącą ze stolicy szczególnie zasłużoną w dowolnej dziedzinie (Kategoria 15.)

10.1. W kategorii 11. zgłoszenia może dokonać jedynie autor zdjęcia.
a) Plik musi być zapisany w formacie JPG
b) Minimalna rozdzielczość: dłuższy bok co najmniej 1000 px,
c) Obróbka zdjęć może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, czyli rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru czy wypalaniu. Wszelkie inne zmiany (fotomontaż, manipulacja cyfrowa) są niedozwolone.
d) Zgłoszone zdjęcie nie może naruszać praw osób trzecich. Autor zobowiązuje się, że rozpowszechnienie zdjęcia nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób przedstawianych na fotografii.
e) Autor zdjęcia wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie publikowanie w Internecie w tym na Stronie Plebiscytowej i w serwisach społecznościowych przesłanego do Plebiscytu zdjęcia wraz z imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem Uczestnika z prawem udzielenia sublicencji. Organizator może wykorzystać nadesłane zdjęcia także w celach informacyjnych, redakcyjnych i promocyjnych obecnej oraz przyszłych edycji plebiscytu Warszawiaki. Wykorzystanie zdjęcia obejmuje wszelkie formy dystrybucji: druk, media (prasa, tv, Internet) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Organizator posiada prawo do udzielenia sublicencji.

11. Ogłoszenie nominacji w 15 kategoriach nastąpi 1 lutego 2019 roku. Nominacje ogłosi Organizator na stronie www.warszawiaki.com.pl. Liczba nominacji w danej kategorii nie może przekroczyć 10.

12. Głosowanie finałowe, o którym mowa w punkcie 7. Regulaminu, odbywa się od 1 lutego do 28 lutego 2019 r. na Stronie Plebiscytowej za pomocą przycisków „Zagłosuj”.

12.1. W głosowaniu biorą udział użytkownicy posiadający aktywne konto na Stronie Plebiscytowej.

12.2. Aby wziąć udział w głosowaniu, należy jednorazowo założyć konto na Stronie Plebiscytowej podając adres e-mail oraz hasło. W celu aktywacji konta, należy kliknąć w link, który zostanie wysłany na wskazany, przy zakładaniu konta, adres.
12.3. Aby oddać głos w plebiscycie, należy kliknąć myszką przycisk „Zagłosuj” przy wybranej nominacji. Uczestnik może oddać głos na nieograniczoną liczbę nominacji, w różnych kategoriach, z uwzględnieniem, że na jedną nominację można oddać tylko jeden głos w ciągu doby.
12.4. Wygrywają nominacje, które otrzymają najwięcej głosów w danej kategorii.
12.5. W trakcie trwania plebiscytu może być prezentowana liczba głosów lub miejsce, które zajmuje dana nominacja w wybranej kategorii. W ostatnich dniach głosowania wszystkie dane o liczbie głosów lub zajmowanej pozycji zostają ukryte.

 1. W każdym momencie trwania Plebiscytu, w przypadku wątpliwości ze strony Komisji Plebiscytowej, Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia Nominowanego na czas wyjaśnienia wątpliwości przez Komisję Plebiscytową. Organizator może także usunąć Nominowanego z Plebiscytu.
 2. Organizator przewiduje nagrody dla głosujących w Plebiscycie. Nagrodami będzie 15 voucherów ufundowanych przez Oficjalnego Partnera plebiscytu Hotele Gołębiewski. Zasady przyznawania nagród i ich specyfikacja zostaną określone w odrębnym regulaminie, który zostanie opublikowany na Stronie Plebiscytowej 1 lutego 2019.
 3. Wszyscy nominowani w 15 kategoriach otrzymają okolicznościowe dowody przyznania nominacji, które zostaną przekazane drogą pocztową.
 4. Zwycięzcy Plebiscytu w 15 kategoriach zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali 7 marca 2019. Gala odbędzie się w Oranżerii Muzeum Pałacu Jana III w Wilanowie.
 5. Zwycięzcy Plebiscytu w 15 kategoriach otrzymają podczas gali nagrody „Warszawiaki 2018” Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla zwycięzców Plebiscytu w 15 kategoriach. Nagrodami będzie 15 voucherów ufundowanych przez Partnera plebiscytu Hotele Gołębiewski. Specyfikacja voucherów zostanie ujęta w informacji, która zostanie przesłana zwycięzcom pocztą elektroniczną.
 6. Zwycięzca (zarządzający podmiotem, autor zdjęcia lub organizator wydarzenia), który w głosowaniu finałowym zgromadzi najwięcej głosów spośród wszystkich nominowanych w Plebiscycie, otrzyma możliwość zrealizowania o nim 2-minutowego materiału wideo. Fundatorem i realizatorem materiału jest Organizator. Realizacja materiału obejmuje: przygotowanie scenariusza, nagranie oraz montaż.
 7. Udział w Plebiscycie oznacza zgodę Uczestnika na warunki Plebiscytu określone niniejszym regulaminem.
 8. Jeśli autorem zgłoszenia była osoba trzecia, Nominowany ma prawo do wycofania swojego udziału w Plebiscycie. Wszelkie pytania lub reklamacje należy wysyłać na adres redakcja@warszawiaki.com.pl
 9. Wszelkie informacje o Plebiscycie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny. Moc prawną mają tylko postanowienia niniejszego regulaminu.
 10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osoby trzecie lub przez innych Uczestników nieprawdziwych i/lub niepełnych informacji oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych i/lub oświadczeń przez Uczestników.
 12. W szczególności Uczestnik odpowiada za naruszenie dóbr osobistych i zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów obrony praw Organizatora związanych z takim naruszeniem oraz zaspokojenia roszczeń poszkodowanych.
 13. Uczestnik przystępując do Plebiscytu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym publikację swoich danych osobowych, podanych w formularzu na Stronie Plebiscytowej. Operatorem danych osobowych jest Organizator. Uczestnikowi przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w dowolnym momencie trwania Plebiscytu, a także po jego zakończeniu.
 14. Organizatorem Plebiscytu jest Centrum Promocji AK-Pol, Uczestnikami Plebiscytu są osoby przesyłające propozycje do Plebiscytu oraz osoby głosujące w etapie finałowym, zwani dalej Uczestnikami.
 15. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora i podmioty działające na jego zlecenie w związku z przeprowadzeniem Plebiscytu, w celu komunikacji z Uczestnikami oraz przekazania nagród, jak również w celach promocyjnych i reklamowych. Przetwarzanie danych obejmować będzie zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie. Przetwarzanie danych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr. 101 poz. 926 z późń. zm.). Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawienia.